63 PRISER, PRÆMIER OG LEGATER
I PERIODEN 1992 TIL 2009

 

KRONOLOGISK  OVERSIGT
På baggrund af projektorienterede undervisningsforløb i de naturvidenska-
belige fag
har eleverne på de skoler, undertegnede har været tilknyttet i de senere vundet en række lokale, nationale og internationale priser og præmier i forbindelse med deres arbejde med forskellige innovative forsker-, opfinder- og miljøprojekter. Talrige samarbejdspartnere har været inddraget i de forskellige projekter. Undertegnede lærer Finn Skaarup Jensen har været lærer/katalysator i samtlige forløb.

Her følger en kronologisk oversigt over projekterne:

PRISER OG PRÆMIER

2009    8 præmier og priser. Læs mere!.

2008    7 præmier og priser. Læs mere!

2007    1. præmie: “Science on Stage 2007”, EIRO-forum, Grenoble, Frankrig.

Undertegnede vandt i konkurrence med over 500 udvalgte lærere fra 28 for-
skellige lande med projektet: ”Robots in the real life”. Begrundelsen for ud-
vælgelsen af netop dette projekt var den innovative ide, vægtningen af opfin-
deri i forløbet, at robotterne er byggede af materialer som er lette at anskaffe
samt at undertegnede allerede har taget initiativ til at sætte undervisnings-
materialet i produktion i tæt samarbejde med Produktionshøjskolen Djurs-
land.

2007   1. præmie: “Årets bedste skole, Unge Forskere ´07, Natur og teknik”

På baggrund af de projekter, der blev indsendt til den landsdækkende forsker og opfinderkon- kurrence ”Unge Forskere ´07 fra eleverne i projektfag, og som en kulmination på flere års udviklingsarbejde i forbindelse med valgfaget, blev
Rønde Skole nomineret og præmieret som ”Årets bedste skole til naturfagsun-
dervisning”.
Rønde Skole er den skole, der har indsendt de fleste og de bedste
projekter i forhold til elevtallet.

2007    3. præmie: “Unge Forskere ´07, Natur og teknik”

Alle 12 elever på valgfaget projektfag vandt med deres projekt: ”Robotter i det
virkelige liv – mekanik, hydraulik og elektronisk styring”.
Deres færdige pro-
jekt bestod af en mekanisk og hydraulisk robot, der kan bevæge arme og ben
uafhængigt af hinanden dels ved hjælp af et joystick og dels ved hjælp af com-
puterstyring. Derudover stod deres produkt af en rapport på 20 sider, en lang
forsøgsrække med nye forsøg vedr. hydraulik og kraftoverførsel samt andre
små mekaniske robotter.

2007     4. præmie: “Unge Forskere ´07, Natur og teknik”

Julie Bruus (8.klasse) vandt med sit projekt: ”Hjælpemidler til handicappede –
sikker parkering under offentlig transport”.
Julies produkt bestod af en proto-
type til en gribearm, der kan fasthol-de og sikre kørestole, barnevogne, klap-
vogne og tung bagage i toge, busser og anden offentlig transport.

2007      4. præmie: “Unge Forskere ´07, Natur og teknik”

Jesper Trolle, Mikael H.S. Jensen og Mikkel C.Ø. Nielsen (9. og 8.klasse)
vandt med deres pro-jekt: ”El og rent vand -  fra solkomfurer”. Med afsæt i
det solkomfur, der blev opfundet af ele-ver på Rønde Skole i 1999 udviklede
de tre elever en prototype og et demonstrationsforsøg til nogle aggregater,
der kan hjælpe solkomfurets fattige brugere til at udnytte energien fra sol-
komfuret på tidspunkter, hvor solkomfuret ikke er i brug.

2007     2. præmie: “DM i naturfag for undervisere”, Dansk Naturvidenskabsformidling

På baggrund af undervisningsforløbet ”Robotter i det virkelige liv” blev under-
tegnede Finn Skaarup Jensen i konkurrence naturfagsundervisere på Folke-
skoler og Gymnasier fra hele landet udtaget og præmieret ved finalen på Dan-
foss Universe. Med præmieringen fulgte en udtagelse til at repræsentere Dan-
mark ved ”Science on Stage 2” i Grenoble, Frankrig – se:
www.ill.fr/scienceonstage2007

2006      1. præmie: “Unge Forskere ´06, Natur og Teknik”

Signe Brokjær Nielsen vandt med sit projekt: ”Damp og dampturbiner – nyt laboratorieudstyr  til fysikundervisningen”. Med afsæt i Minihøjtryksturbinen
fra 2004 (se ovenfor) udviklede Signe i samarbejde med bl.a. S. Frederiksen,
Ølgod A/S og MetaPlast i Allingåbro en prototype til et nyt laboratorieudstyr,
der kan illustrere turbiners virkemåde og funktion i moderne kraft-værker.
Efterfølgende er der indgået en obtionsaftale med S. Frederiksen om færdig-
udvikling af undervisningsudstyret.

2006       5. præmie: “, Unge forskere 06, Natur og Teknik”

Kasper Radl Mortensen og Jesper Trolle (8.klasse) vandt med deres projekt :
“Brintbåden – på vand i mere end én forstand”. Projektet var et delprojekt i for-
bindelse med et fællesprojekt under overskriften ”Fremtidens energiforsyning”
i valgfaget Projektfag.

2006         Finalist: “Årets Østjyde”, Tv2-Østjylland

Blandt flere hundrede nominerede blev undertegnede Finn Skaarup Jensen
udvalgt som en af fem finalister. Indstillingen var foretaget af tidligere elev,
Thea Hansen, bl.a. på baggrund af undertegnedes deltagelse i Galathea 3
Ekspeditionen, tildelingen af Uddannelsernes Iværksætter-pris 2004 samt
det innovative og iværksættende undervisningsarbejde med unge i Rønde
Kommune.

2005       5. præmie: “, Unge forskere 05, Natur og Teknik”

Anne Madsen og Signe S. Frederiksen (9.klasse) vandt med deres projekt : “Overlevelsesdragt”. Projektet var et delprojekt i forbindelse med et fælles
projekt under overskriften ”Kulde, varme og bevægelse” i valgfaget Projekt-
fag.

2005       “Easier life Prize”, Electrolux.

“Easier life Prize” (25.000 kr.) blev givet til foreningen Global Økologi – se Sol-
komfuret 1999. Ida Lunde Jørgensen modtog prisen på foreningens vegne,
idet størstedelen af beløbet (15.000 kr.) var øremærket til at Ida kan komme til
Indien med to solkomfurer. Solkomfurerne skal stilles op på det børnehjem
Ida oprindelig kommer fra. Under opholde i Indien skal Ida foretage målinger på solkomfuret og fortage markedsundersøgelser vedrørende solkomfurets mulige implementering i byområder i Indien.

2005         L’easy arbejdslegat

L’easy arbejdslegat (35.000 kr.) blev givet til Ida Lunde Jørgensen, som støtte
til hende arbejde i foreningen Global Økologi med forberedelse af implemen-
tering af solkomfuret i Centralameri-ka. Beløbet blev givet til at dække Idas leveomkostninger samt de omkostninger, der vil være i forbindelse med op-
stilling af solkomfurer i Centralamerika samt til dækning af rejseudgifter, vac-
cinationer, rejseforsikring, kost og logi i forbindelse med planlagt rejse som-
meren 2006.

2005       “Danfoss Universe 2110 Rejselegat”.

Prisen er indstiftet i 2005 i anledning af Mads Clausens 100 års dag. Under-
tegnede Finn Skaarup Jensen modtog det ene af to legater. Rejselegaterne
uddeles herefter årligt af Danfoss Universe på dagen for Mads Clausens fød-
sel, den 21. oktober, til to lærere, formidlere eller et team, der har ydet en ek-
straordinær indsats for formidling af naturvidenskab til piger og drenge.

2005         Legat: ”Dorte Enid og Viggo Carstensens almenvelgørende fond”

Bestyrelsen for ”Dorte Enid og Viggo Carstensens almenvelgørende fond”
tildelte undertegnede Finn Skaarup et legat på kr.: 10.000,- øremærket
undervisningen i valgfaget projektfag på Rønde Skole. Legatet blev tildelt på
baggrund af avisomtale i forbindelse med solkomfurets implementering i
Indien.

2004  “Uddannelsernes Iværksætterpris 2004”, Undervisningsministeriet.

“Uddannelsernes Iværksætterpris” blev indstiftet af Undervisningsminister
Ulla Tørnæs i 2004 for at styrke og udvikle en iværksættende og innovativ
kultur i uddannelsessystemet. Den første pris blev givet til undertegnede
Finn Skaarup Jensen for oprettelsen og udviklingen af projektfag – et na-
turvidenskabeligt valgfag for 8. til 10. klasse. I begrundelsen stod der bl.a :
”Dette projekt er blevet vinder…, fordi der her ikke er nogen slinger i den
pædagogiske og innovative vals. Her bevæger man sig fra den abstrakte,
innovative tænketank til den konkrete, indre ”Ole Opfinder”. Opfindelser
gøres til virkelighed og sættes i produktion …”.

2004       2. præmie: “Unge Forskere ´04, Junior-forskere”

Jacob Brix Pedersen vandt med sit projekt ”Kopkogeren”. Det færdige pro-
jekt bestod af en prototype af kop med solceller, udstilling samt en rapport
på 16 sider. Projektet  blev samtidig udta-get til at repræsentere Danmark 
ved en stor international konference for unge forskere og opfin-dere : Expo
Sceince Fair i Dresden, juli 2004.

2004        4. præmie: “Unge Forskere ´04”                                                                                             
Patrick Bach, Rasmus Kyhl, Rasmus Claus Christensen, Mads Bruus og
Morten Winther (9. år-gang) vandt med deres projekt : ”Gyllebehandlings-
anlæg til små og mellemstore landbrug – lugt-fri gylle og biogas ved hjælp
af ren solenergi”. Det færdige projekt bestod af 1 demonstrationsan- læg
og en rapport på 40 sider. Projektet  blev samtidig udtaget til at repræsentere
Danmark  ved en stor international konference for unge forskere og opfindere:
Expo Sceince Fair i Dresden, juli 2004.

2004 ....... 4. præmie: “Unge Forskere ´04, Junior-forskere”

Mads Eg, René Vestergaard og Jeppe Kromann (8. årgang) vandt med de-
res projekt : ”Solcelle-   bilen Toria 2005”. Det færdige projekt bestod af 1
fjernstyret og solcelledrevet bil (en tro kopi af  Toria 2005) samt en rapport
på 18 sider med tekst og fotos.

2004      1. præmie: “Det legende Menneske, Folkeskolens ældste klasser”, Århus
                                      
De 15 elever på valgholdet projektfag vandt med deres projekt ”Minihøjtryks-
turbinen – dampmaskinens afløser
”. Det færdige projekt bestod af en rap-
port på 10 sider samt en prototype af en miniturbine, der både kan bruges
som laboratorieudstyr og et helt ny form for legetøj. Konkur-rencen var ud-
skrevet i Århus Amt i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival 2004
under temaet : ”Leg og legetøj – opfind en ny leg eller et nyt stykke legetøj”.

2004        “Årets erhvervspris 2004”, Rønde Erhvervsråd.

“Årets erhvervspris 2004” blev givet til undertegnede Finn Skaarup Jensen.
Prisen gives til en virksomhed, institution eller person, der på særlig måde
har iværksat eller vist en sjælden virkelyst i relation til erhvervsliv i bred for-
stand til gavn og glæde for området.

2003        1. præmie: “Unge Forskere ´03, Junior-forskere”

“Det svævende tæppe - mod siddesår og liggesår”.  Lasse Q. Dueholm
(8.a) vandt med dette pro- jekt, der egentlig var et delprojekt i forbindelse
med et fællesprojekt under overskriften : ”Hjæl- pemidler til handicappede”.
Projektet  blev samtidig udtaget til at repræsentere Danmark  ved en stor i
nternational konference (Expo Sceince Fair) for unge forskere og opfindere
i Moskva i juli 2003.

2003        5. præmie: “Unge forskere 03”

“Telekommunikationens historie”. Martin V. Pedersen og Lars Ole Thomsen
(9.a) vandt med en viderebearbejdning af deres projektopgave, samme op-
gave indgik endvidere i deres fysikpensum som individuelt pensum.

2002        Vinder af  “Den gyldne Regnorm”, København

“Den gyldne Regnorm” er en landsdækkende miljøkonkurrence for skoleklas-
ser og andre grupper. Valgholdet i projektfag, Rønde Skole (i alt 27 elever fra
8.-10. klasse) vandt konkurrencen på baggrund af en sammenskrivning af de
to ovennævnte projekter samt et projek
t med titlen : “Miljøvenligt skolebyggeri - ingeniørbetragtninger”. Sidstnævnte projekt blev skabt af tre drenge fra 10. kl.,
og bestod ud over en rapport af en model i målestoksforhold 1:50 af deres for-
slag til Rønde Skoles udbygning.

2002             2. præmie: “Unge Forskere ´02, Junior-forskere”

18 elever (10 piger og 8 drenge) fra valgholdet i projektfag, Rønde Skole vandt
med deres projekt “Miljøvenligt boligbyggeri - med forskning og nytænkning
indenfor geotermisk varme
”. Det færdige projekt bestod af 8 modeller af miljø-
venlige boliger i målestoksforhold 1:25, 1 geotermisk målestation og 1 rapport -
62 sider med rapporter om studieture, gæsteforedrag, arbejdet med modeller-
ne, udvalgte miljøvenligheder, geotermiske målinger og skulpturelt udtryk.

2002           4. præmie: “Unge Forskere ´02”

Kim Mikkelsen og Lasse Frederiksen fra 10. klasse på Rønde Skole vandt
med deres projekt : “Computeren som værktøj til dataindsamling”. Projektet
var opstået i et tæt samarbejde med ovennævnte projekt, idet Lasse og Kim
stod for det computertekniske arbejde i forbindelse med etableringen af den
geotermiske målestation.

2001          “Rønde og omegns Sparekasses initiativpris 2001”

Undertegnede fik sparekassens initiativpris på baggrund af et uegennyttigt
initiativ ud over det sædvanlige. Herunder blandt andet engagementet i at få
skoleelever til at opfinde og udvikle produkter.

2001           8. præmie : “Ernæring - mad med glæde”

Rønde Skoles elevråd vandt på baggrund af deres initiativ til oprettelse af
en cafélignende skolebod for 7. - 10. årgang. Konkurrencen var udskrevet
af Europæisk Ungdom, København.

2001        4. præmie: “Unge Forskere ´01, Junior-forskere”

2 elever fra 8. klasse på Rønde Skole og Rønde kommunale Ungdomsskole
vandt med deres opfindelse : “Hydrovindmølle - mindre støj, bedre udsigt”.

2001     4. præmie: “Unge Forskere ´01, Junior-forskere”

Ida Lunde Jørgensen vandt med sin afhandling om atomfysik. Ida var bo-
siddende i Singapore, men deltog via Internettet som ekstern elev på Rønde
Skoles valghold i projektfag.

2001      Initiativsymbol: “Årets mad- og måltidsinitiativer ”, Sundhedsstyrelsen.

Rønde Skole fik tildelt Sundhedsstyrelsens Initiativsymbol på baggrund af et
særligt bemærkelsesværdigt mad- og måltidsinitiativ. Initiativet omfattede
blandt andet et elevproduceret forbrugerblad om sundhed og selvværd, en
offentlig temaaften om livskvalitet
, kost og motion samt oprettelsen af en
cafélignende skolebod
for skolens ældste elever.

2000          1. præmie: “Unge Forskere ´00, Junior-forskere”

Ida Lunde Jørgensen fra Rønde Skole og Rønde kommunale Ungdomsskole
vandt med sin afhandling : “Genteknologi - udstilling, forsøg, praktikophold,
rapporter, interviews, artikelsam- ling
”. Afhandlingen omhandlede genteknolo-
giens udvikling fra Darwins evolutionslære til fremtidens etiske overvejelser.

2000        4. præmie: “Unge Forskere ´00, Junior-forskere”

9 elever fra Rønde Ungdomsskole vandt med deres projekt : “Transportabelt
solcelleanlæg med mange funktioner - samt halogenlamper i ung design
”.

2000       4. præmie: “Unge Forskere ´00, Junior-forskere”

4 drenge fra Rønde Ungdomsskole og Rønde Skole vandt med deres
projekt : “Elektronisk dataindsamling fra vindmølleanlæg”.

1999         1. præmie: “Unge Forskere ´99, Junior-forskere”

7.B på Rønde Skole (i alt 16 elever) vandt med klassens projekt : “Vedvaren-
de energi verden rundt
”. Projektet omfattede en række modeller,  forsøg, un-
dersøgelser og rapporter  samt opfin-delse af et gyroophængt solkomfur. Sol
komfuret er senere blevet sat i produktion, og er nu under afprøvelse i tre
landsbyer i Senegal. Eleverne bag solkomfuret har i denne anledning dannet
den almennyttige forening : ”Global Økologi”. Foreningen ejer rettighederne til
solkomfuret og har til formål at fremme unges uddannelse og indsigt i økolo-
giske sammenhænge, i energibesparelse og i kulturelle og humanitære
spørgsmål.

1999     1. præmie, konkurrence vedr. energiprojekter, Energiselskabet Arke.

Ovennævnte klasse vandt med samme projekt i konkurrence med alle 7.-
klasser i Arkes område.

1998         2. præmie: “Unge Forskere ´98, Junior forskere”

10 elever, 5 piger og 5 drenge, fra 7. til 9. klasse på Syddjurs Friskole vandt
med deres projekt: “Luftsolfangere med elektronisk styring - i fremtidens
energivenlige beboelseshuse
”.

1997     1. plads i den danske del af “Den europæiske konkurrence
..................................................................................................for unge forbrugere ´97”


7.-9. klasse på Syddjurs Friskole vandt med deres miljøvenlige forbruger-
blad for unge
forbrugere. Den danske konkurrence var iværksat af Forbru-
gerstyrelsen.

1997     3. præmie: “Den europæiske konkurrence for unge forbrugere ´97”,
..........................................................................................................................Bruxelles


I konkurrence med de nationale vindere fra alle EU-landene vandt
ovennævnte projekt
en samlet 3. plads.

1997      3. præmie: “Unge Forskere ´97, Junior forskere”

2 elever fra 8. klasse på Syddjurs Friskole vandt med deres opfindelse :
CO2-neutral vandpumpe”.

1996       4. præmie: “JP-Forskere ´96, Junior-forskere”

9 elever fra 8. og 9. klasse vandt med deres projekt: “Vindmølleanlæg til op-
ladning af genopladelige batterier
”.

1996       2. præmie: “JP-Forskere ´96, Junior-forskere”

2 drenge fra 7. klasse vandt med deres prototype på : “Robot, der kan gå på
vægge
”. Robotten blev senere udstillet i Legoland.

1996      1. præmie: “JP-Forskere ´96, Unge forskere”

Victoria Klougart fra 10. klasse på Syddjurs Friskole vandt med afhandlingen
Tobak og rygning”. Victoria blev samtidig udtaget til at repræsentere Danmark i “Unge forsker i miljø”, Bremen. I Bremen blev Victoria senere udtaget til et in ternationalt seminar i Schweitz for unge der havde udvist særlig kreativitet og/ eller lederevner.

1995       1. præmie: “JP-Forsker ´95, Klassekonkurrencen”

20 elever fra 4.-6. klasse på Syddjurs Friskole vandt med deres “Vand-
eksperimentarium
”. Eksperimentariet var et åbent laboratorium, hvor
man kunne prøve en række forsøg.

1995        2. præmie: “JP-Forskere ´95, Junior-forskere”

Thilde Nyborg og Victoria Klougart fra 9. klasse på Syddjurs Friskole vandt
med deres opgave : “Vand og vandspareforanstaltninger samt opfindelse
af 2- og 3-trins drejeperlatorer
”.

1995       “Young Europeans Environmental Research”, Munchen :
................................................................................................. Ungdomsjuryens pris

Ovennævnte piger fik prisen for det mest originale projekt blandt 100 euro-
pæiske deltagere.

1993       Vinder af  “Den gyldne Regnorm”, Holbæk

“Den gyldne Regnorm” er en landsdækkende miljøkonkurrence for skole-
klasser og andre grupper. 7.-9. klasse på Syddjurs Friskole vandt konkur-
rencen på baggrund af deres etablering af Danmarks største regnvands-
anlæg og en række større og mindre miljøtiltag
på skolen og i lokalområdet.

1993       Det fri Aktuelts Miljøpris

De 10 bedst placerede i ovennævnte konkurrence tildeltes “Det fri Aktuelts
Miljøpris”.

1992        Århus Amts Brundtlandpris

Prisen tildeltes Syddjurs Friskoles 7.-9. klasse (aldersintegreret gruppe)
primært for deres udgivelse af en miljøavis om miljø og teknik i lokalområdet.

Finn Skaarup Jensen

Højskolevej 5                                         
8410 Rønde                                                                                                                         

Tlf.: 8637 2927; mobil: 2283 9973                                 

E-mail: finn@uvformidling.dk

 


April 2007
1. Præmie ved SCIENCE ON STAGE 2007 i Grenoble, Frankrig ...
Marts 2007
På baggrund af de indsendte projekter, vandt Rønde Skole 1. Præmie ved Unge Forskere 07 for Årets Bedste Skole ...

 

UV & FORMIDLING - Innovation & Entrepreneurship | V. Finn Skaarup | Højskolevej 5, 8410 Rønde, DK | E finn@uvformidling.dk | T (+45) 22839973
Webmaster: Phantom Multimedia